გამყიდველის ვალდებულებები

სატვირთოზე დატვირთვა ექსპორტი-განბაჟება ტრანსპორტირება საექსპორტო პორტამდე სატვირთოს გადმოტვირთვა საექსპორტო პორტში დატვირთვის მოსაკრებელი საექპორტო პორტში ტრანპორტირება იმპორტიორ პორტში გადმოტვირთვის მოსაკრებელი იმპორტიორ პორტში სატვირტოზე გადატვირთვა იმპორტიორ პორტში ტრანსპორტირება დანიშნულების ადგილამდე დაზღვევა იმპორტი-განბაჟება იმპორტი-გადასახადის გადახდა
EXW No No No No No No No No No No No No
FCA Yes check.svg Yes check.svg Yes check.svg No No No No No No No No No
FAS Yes check.svg Yes check.svg Yes check.svg Yes check.svg No No No No No No No No
FOB Yes check.svg Yes check.svg Yes check.svg Yes check.svg Yes check.svg No No No No No No No
CFR Yes check.svg Yes check.svg Yes check.svg Yes check.svg Yes check.svg Yes check.svg No No No No No No
CIF Yes check.svg Yes check.svg Yes check.svg Yes check.svg Yes check.svg Yes check.svg No No No Yes check.svg No No}
CPT Yes check.svg Yes check.svg Yes check.svg Yes check.svg Yes check.svg Yes check.svg Yes check.svg Yes check.svg Yes check.svg No No No
CIP Yes check.svg Yes check.svg Yes check.svg Yes check.svg Yes check.svg Yes check.svg No No Yes check.svg Yes check.svg No No
DAF Yes check.svg Yes check.svg Yes check.svg Yes check.svg Yes check.svg Yes check.svg Yes check.svg No No No No No
DES Yes check.svg Yes check.svg Yes check.svg Yes check.svg Yes check.svg Yes check.svg No No No No No No
DEQ Yes check.svg Yes check.svg Yes check.svg Yes check.svg Yes check.svg Yes check.svg Yes check.svg No No No No No
DDU Yes check.svg Yes check.svg Yes check.svg Yes check.svg Yes check.svg Yes check.svg Yes check.svg Yes check.svg Yes check.svg No No No
DDP Yes check.svg Yes check.svg Yes check.svg Yes check.svg Yes check.svg Yes check.svg Yes check.svg Yes check.svg Yes check.svg No Yes check.svg Yes check.svg

Azia Express

ON SERVE OF YOUR

NEEDS