სარკინგზო გადაზიდვა

ჩვენი მომსახურება მოიცავს :

  • სარკინიგზო სატერმინალოდან კარამდე მიწოდებას

· სრული და ნაწილობრივი საკონტეინერო ტვირთის ტრანსპორტირებას ევროპის, შორეული აღმოსავლეთის, შუა აღმოსავლეთის, ჩინეთისა და დსთ-ს ქვეყნების მიმართულებით

· მძიმეწონიანი და არაგაბარიტული ტვირთების პროექტირებას

· კონტეინერების უსაფრთხოების უზრუნველყოფას ლუქითა და ჩამკეტებით

  • ტვირთების ესკორტირებას დსთ-ს ქვეყნების მიმართულებით
  • სარკინიგზო გადაზიდვის ორგანიზებას დახურული, ღია და ნახევრად დახურული ვაგონებით
  • ტვირთზე წინასწარ და შემდგომ მონიტორინგს

· ტემპერატურული რეჟიმის მქონე სექციებს

  • საბაჟო მომსახურებას
  • შესაბამისი ნებართვების მოპოვებას სახელმწიფო სტრუქტურებისგან
  • ჩვენი ვებ-გვერდის საშუალებით ტვირთის ადგილმდებარეობის მონიტორინგის სისტემას

· კონტრეტული შეკვეთიდან გამომდინარე, სხვა დამატებით მომსახურებას

Azia Express

ON SERVE OF YOUR

NEEDS